Fonds kopen

Prestatievergoeding

Naast de vaste beheervergoeding ontvangt de Beheerder, indien van toepassing, per het einde van het Boekjaar een prestatievergoeding.

Voor de berekening van de prestatievergoeding zijn de volgende termen van belang:

  • nettorendement: de stijging van de Intrinsieke Waarde per Aandeel in een Boekjaar (vóór eventuele reservering van de prestatievergoeding) vermeerderd met de in dat Boekjaar gedane dividenduitkeringen per Aandeel, uitgedrukt als percentage van de Intrinsieke Waarde per Aandeel aan het begin van het betreffende Boekjaar
  • outperformance: indien het nettorendement hoger is dan 10%, is de outperformance gelijk aan het nettorendement minus 10%
  • underperformance: indien het nettorendement lager is dan 10%, is de underperformance gelijk aan 10% minus het nettorendement
Een high water mark van 24 maanden

De prestatievergoeding is alleen verschuldigd bij outperformance in enig jaar en wordt als volgt berekend:

  • 10% x (outperformance minus eventuele, nog niet verrekende, underperformance over de voorafgaande twee Boekjaren), vermenigvuldigd met het gemiddeld in het Boekjaar uitstaande aantal Aandelen vermenigvuldigd met de Intrinsieke Waarde per Aandeel aan het begin van het betreffende Boekjaar

De prestatievergoeding is door Add Value Fund alleen verschuldigd indien de uitkomst van bovenstaande berekening positief is. Bij de berekening van de dagelijkse Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met een reservering voor de prestatievergoeding. Omdat de prestatievergoeding afhankelijk is van de omvang van het fondsvermogen, en er geen limiet is gesteld aan het fondsvermogen, is het a priori niet mogelijk het maximum van deze kosten te bepalen.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan